Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Care Letselschade B.V. Algemene voorwaarden Care Letselschade B.V. Model 1501

Definities In de algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:

Care Letselschade BV: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Care Letselschade B.V. , gevestigd te Beneden-Leeuwen aan Zandstraat 71 (6658 CN)

Opdrachtgever: cliënt, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Care Letselschade BV een overeenkomst van opdracht aangaat.

Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Care Letselschade BV, tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Als ook opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn toch slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Care Letselschade BV uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

Opdracht en uitvoering Opdrachten, die worden verstrekt aan personen, werkzaam bij Care Letselschade BV, worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Care Letselschade BV.

Care Letselschade BV sluit de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, alsmede van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uit. Care Letselschade BV neemt bij de uitvoering van haar opdrachten een inspanningsverplichting op zich en neemt daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

Inschakeling derden Care Letselschade BV is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Care Letselschade BV neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt tevoren zo veel mogelijk met opdrachtgever. Care Letselschade BV is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Care Letselschade BV is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

Aansprakelijkheid Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Care Letselschade BV dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat krachtens de door Care Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tot een maximum schadebedrag van € 1.000.000,- , vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Care Letselschade BV is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is, dan wel wordt veroorzaakt door haar handelen of nalaten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Care Letselschade BV in verband met de betreffende opdracht aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag. Care Letselschade BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens dan wel winstderving. Care Letselschade BV is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontoereikende medewerking van opdrachtgever, haar door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, dan wel voor immateriële schade. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij

Care Letselschade BV, binnen 1 jaar nadat men bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop men de aansprakelijkheid baseert.

Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart Care Letselschade BV tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit de door Care Letselschade BV voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Care Letselschade BV.

Honorarium Voor de uitvoering van de opdracht is het honorarium, vermeerderd met eventuele specialisatiefactor, verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd (de zogenaamde buitengerechtelijke kosten volgens artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek). Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van gewerkte uren. Het uurtarief wordt periodiek vastgesteld. Onder verschotten wordt verstaan uitgaven aan derden. Voor reiskosten wordt een periodiek vast te stellen kilometervergoeding gehanteerd, naast de reistijd. De opdrachtgever wordt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever stemt er mee in, dat Care Letselschade BV de buitengerechtelijke kosten bij de aansprakelijke partij in rekening brengt en draagt de aanspraak van deze kosten over aan Care Letselschade BV.

Honorarium conform PIV-staffel Care Letselschade BV is deelnemer aan de PIV overeenkomst BGK (buitengerechtelijke kosten). De PIV is de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Dit betekent, dat met de bij deze regeling aangesloten verzekeraars een overeenkomst is gesloten over de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bij gebleken aansprakelijkheid. Voor een toelichting op deze overeenkomst verwijzen wij u naar www.stichtingpiv.nl. Indien de opdrachtgever gemotiveerd aangeeft zich niet met afwikkeling van de buitengerechtelijke kosten op basis van deze overeenkomst te kunnen verenigen, zal op basis van het gewone honorarium worden afgewikkeld.

Verplichting De opdrachtgever verplicht zich om alle in verband met de behandeling van zijn zaak gewenste medewerking te verlenen, de juiste en relevante inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken te overleggen. Mocht u in een schuldsanering (WSNP) zitten, dan is dat van belang voor de regeling van uw letselschade. U verplicht zich ons hier ook van in kennis te stellen.

Stichting beheer derdengelden Care Letselschade BV heeft een Stichting Beheer Derdengelden voor betalingen van schadevergoedingen aan opdrachtgevers. Ontvangen gelden worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan opdrachtgever. In overleg met opdrachtgever kan worden overeengekomen dat verrekening van kosten zal plaatsvinden, bijvoorbeeld met kosten van de door Care Letselschade BV verrichtte werkzaamheden.

Beëindiging Opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht te allen tijde opzeggen. Opdrachtgever is dan wel, conform artikel 7 en na schriftelijke aanmaning, de niet verhaalde buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Care Letselschade BV.

Archivering Care Letselschade BV stelt het originele dossier ter beschikking aan de opdrachtgever. Care Letselschade BV bewaart gesloten dossiers gedurende 5 jaar in digitale versie. Daarna kan het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Care Letselschade BV is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Model 1501

Bel mij terug

Vul dit formulier in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.


Waardering van cliënten

,,Bedankt voor alle hulp en je inzet om tot deze schikking te komen.''
Fam. Ouburg - 14 Jan 2020


Gratis advies

Heeft u gratis advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.